ارائه سطح بالاتری از عملکرد با HPE RAM

HPE RAM Servers  یک جزء ضروری برای افزایش کارایی سرورهای HPE است که می تواند

براساس نوع و ظرفیت درجهت پاسخگویی به نیاز مشتری و با توجه به حجم کار برنامه های

کاربردی انتخاب شوند.