امور مالی

شماره حساب و شماره شبا

بانک ملت

شماره حساب 

8277778440

شماره شبا

IR050120000000008277778440

بانک انصار

شماره حساب

182706316566774001

شماره شبا

IR970630182706316566774001

بانک قوامین

شماره حساب

6395991163905359

شماره شبا

IR690520000015900100086150

بانک ملی

شماره حساب

0111015354003

شماره شبا

IR890170000000111015354003