مناقصات سرور، تجهیزات ذخیره سازی و شبکه

لیست آخرین مناقصات کشوری در زمینه سرور، تجهیزات ذخیره سازی و شبکه

بهمن ماه 1402

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید SAN (MSA2062) و سرور G10مشاهده جزئیات

شرکت معدنی صنعتی چادرملو

موضوع: خرید و تحویل SAN (MSZ2062 ) و سرور G10

تاریخ : 1402/11/12

محل: استان تهران

آذر ماه 1400

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سرور و دستگاه ذخیره سازی اطلاعات مطابق با مشخصات پیوستشماره فراخوان: 2000005362000002

موضوع / عنوان مناقصه :مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سرور و دستگاه ذخیره سازی اطلاعات مطابق با مشخصات پیوست

شرح مناقصه:کمیته امداد امام خمینی(ره) استان البرز در نظر دارد جهت تجهیز اتاق سرور اداره کل نسبت به خرید دستگاه سرور و ذخیره سازی اطلاعات اقدام نماید. لذا شرکت کنندگان ضمن مطالعه دقیق نسبت به بارگزاری درزمان مقتضی اقدام نمایند.

مهلت دریافت اسناد مناقصه:1400/09/04

مهلت زمان ارسال پیشنهادات:1400/09/14

استان محل اجرا:البرز

 

جهت اطلاعات بیشتر به سایت ستاد ایران مراجعه نمایید.

مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید 30 دستگاه سرور و ملزومات مربوطهشماره فراخوان: 2000004813000027

موضوع / عنوان مناقصه :مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید 30 دستگاه سرور و ملزومات مربوطه

شرح مناقصه:مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید 30 دستگاه سرور و ملزومات مربوطه

مهلت دریافت اسناد مناقصه:1400/08/25

مهلت زمان ارسال پیشنهادات:1400/09/06

استان محل اجرا:تهران

 

جهت اطلاعات بیشتر به سایت ستاد ایران مراجعه نمایید.

مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید 4 دستگاه سرور و ملزومات مربوطهشماره فراخوان: 2000004813000028

موضوع / عنوان مناقصه :مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید 4 دستگاه سرور و ملزومات مربوطه

شرح مناقصه:مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید 4 دستگاه سرور و ملزومات مربوطه

مهلت دریافت اسناد مناقصه:1400/08/25

مهلت زمان ارسال پیشنهادات:1400/09/06

استان محل اجرا:تهران

 

جهت اطلاعات بیشتر به سایت ستاد ایران مراجعه نمایید.

مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خريد، تأمین قطعات، پشتيباني، نگهداري، جمع‌آوري، پالايش و ارسال برخط اطلاعات دستگاههاي ترددشماري به سرورشماره فراخوان: 2000005140000161

موضوع / عنوان مناقصه :مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خريد، تأمین قطعات، پشتيباني، نگهداري، جمع‌آوري، پالايش و ارسال برخط اطلاعات دستگاههاي ترددشماري به سرور

شرح مناقصه:خريد، تأمین قطعات، پشتيباني، نگهداري، جمع‌آوري، پالايش و ارسال برخط اطلاعات دستگاههاي ترددشماري به سرور مركزي سامانه تجميع اطلاعات

مهلت دریافت اسناد مناقصه:1400/09/02

مهلت زمان ارسال پیشنهادات:1400/09/16

استان محل اجرا:اصفهان

 

جهت اطلاعات بیشتر به سایت ستاد ایران مراجعه نمایید.

مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید تجهیزات شبکه ای (شامل دو دستگاه سرور، دو دستگاه Storage، یک دستگاه Backup و دو دستگاه San Switch)شماره فراخوان: 2000003007000076

موضوع / عنوان مناقصه :مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید تجهیزات شبکه ای (شامل دو دستگاه سرور، دو دستگاه Storage، یک دستگاه Backup و دو دستگاه San Switch)

شرح مناقصه:خرید تجهیزات شبکه ای (شامل دو دستگاه سرور، دو دستگاه Storage، یک دستگاه Backup و دو دستگاه San Switch)

مهلت دریافت اسناد مناقصه:1400/09/03

مهلت زمان ارسال پیشنهادات:1400/09/14

استان محل اجرا:تهران

 

جهت اطلاعات بیشتر به سایت ستاد ایران مراجعه نمایید.

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سیستم های کامپیوتری و تجهیزات شبکه ای(سرور) و قطعات و لوازم سخت افزاریشماره فراخوان: 2000005451000020

موضوع / عنوان مناقصه :مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سیستم های کامپیوتری و تجهیزات شبکه ای(سرور) و قطعات و لوازم سخت افزاری

شرح مناقصه:خرید سیستم های کامپیوتری و تجهیزات شبکه ای(سرور) و قطعات و لوازم سخت افزاری به تعداد و مشخصات مندرج در اسناد مناقصه. اعتبارات داخلی بنیاد مسکن کرمان. پرداخت به صورت وجه نقد.برآورد اولیه 14000000000 ریال.

مهلت دریافت اسناد مناقصه:1400/09/09

مهلت زمان ارسال پیشنهادات:1400/09/20

استان محل اجر:کرمان

 

جهت اطلاعات بیشتر به سایت ستاد ایران مراجعه نمایید.

مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای پشتیبانی ، نگهداری ، جمع آوری ، پالایش ، و ارسال برخط اطلاعات دستگاه های تردد شماری به سرور مرکزی سامانه تجمیع اطلاعاتشماره فراخوان: 2000004449000023

موضوع / عنوان مناقصه :مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سیستم های کامپیوتری و تجهیزات شبکه ای(سرور) و قطعات و لوازم سخت افزاری

شرح مناقصه:پشتیبانی ، نگهداری ، جمع آوری ، پالایش ، و ارسال برخط اطلاعات دستگاه های تردد شماری به سرور مرکزی سامانه تجمیع اطلاعات

مهلت دریافت اسناد مناقصه:1400/09/10

مهلت زمان ارسال پیشنهادات:1400/09/22

استان محل اجرا:سمنان

 

جهت اطلاعات بیشتر به سایت ستاد ایران مراجعه نمایید.

مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید سرور و سن استوریجشماره فراخوان: 2000005353000047

موضوع / عنوان مناقصه :مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید سرور و سن استوریج

شرح مناقصه:

مهلت دریافت اسناد مناقصه:1400/09/18

مهلت زمان ارسال پیشنهادات:1400/09/28

استان محل اجرا:خوزستان

 

جهت اطلاعات بیشتر به سایت ستاد ایران مراجعه نمایید.

آبان ماه 1400

مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید سرورشماره فراخوان: 2000091378000078

موضوع / عنوان مناقصه :مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید سرور

شرح مناقصه:خرید سرور

مهلت دریافت اسناد مناقصه:1400/08/08

مهلت زمان ارسال پیشنهادات:1400/08/18

استان محل اجرا:لرستان

 

جهت اطلاعات بیشتر به سایت ستاد ایران مراجعه نمایید.

فراخوان ارزيابي کيفي خرید12دستگاه سرور HPبه همراه متعلقات طی تقاضای dsd-99405-trشماره فراخوان: 2000092935000064

موضوع / عنوان مناقصه :فراخوان ارزيابي کيفي خرید12دستگاه سرور HPبه همراه متعلقات طی تقاضای dsd-99405-tr

شرح مناقصه:خرید12دستگاه سرور HPبه همراه متعلقات طی تقاضای dsd-99405-tr

مهلت دریافت اسناد مناقصه:1400/07/28

مهلت زمان ارسال پیشنهادات:1400/08/09

استان محل اجرا:تهران

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سیستم های کامپیوتری و تجهیزات شبکه ای(سرور) و قطعات و لوازم سخت افزاریشماره فراخوان: 2000005451000018

موضوع / عنوان مناقصه :مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سیستم های کامپیوتری و تجهیزات شبکه ای(سرور) و قطعات و لوازم سخت افزاری

شرح مناقصه:خرید سیستم های کامپیوتری و تجهیزات شبکه ای(سرور) و قطعات و لوازم سخت افزاری به تعداد و مشخصات مندرج در اسناد مناقصه. اعتبارات داخلی بنیاد مسکن کرمان. پرداخت به صورت وجه نقد.برآورد اولیه 14000000000 ریال.

مهلت دریافت اسناد مناقصه:1400/08/15

مهلت زمان ارسال پیشنهادات:1400/08/25

استان محل اجرا:کرمان

 

جهت اطلاعات بیشتر به سایت ستاد ایران مراجعه نمایید.

مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری امور مربوط به خدمات راهبری، پشتیبانی و نگهداری از بخش تجهیزات فعال مركز داده برج بیمه و اتاق سرور ساختمان قدیم بيمهشماره فراخوان: 2000004635000006

موضوع / عنوان مناقصه :مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری امور مربوط به خدمات راهبری، پشتیبانی و نگهداری از بخش تجهیزات فعال مركز داده برج بیمه و اتاق سرور ساختمان قدیم بيمه

شرح مناقصه:واگذاری امور مربوط به خدمات راهبری، پشتیبانی و نگهداری از بخش تجهیزات فعال مركز داده برج بیمه و اتاق سرور ساختمان قدیم بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران
شرکت‌های صاحب صلاحیت که دارای رتبه 1 یا 2 شورای عالی انفورماتیک کشور در زمینه «شبکه داده‌های رایانه‌ای و مخابراتی» و رتبه 1 تا 3 شورای عالی انفورماتیک کشور در زمینه «مشاوره و نظارت بر اجرای طرح های انفورماتیکی» و تجربه اجراي حداقل سه پروژه در حوزه راهبری، پشتیبانی و نگهداری از بخش تجهیزات فعال مركز داده با ابعاد مشابه

مهلت دریافت اسناد مناقصه:1400/08/15

مهلت زمان ارسال پیشنهادات:1400/09/03

استان محل اجرا:تهران

 

جهت اطلاعات بیشتر به سایت ستاد ایران مراجعه نمایید.

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تعداد 6 دستگاه سرور بیمارستان ولایتشماره فراخوان: 2000000060000148

موضوع / عنوان مناقصه :مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تعداد 6 دستگاه سرور بیمارستان ولایت

شرح مناقصه:خرید تعداد 6 دستگاه سرور جهت بیمارستان ولایت (امداد و نجات جنوب) مطابق با شرایط پیوست

مهلت دریافت اسناد مناقصه:1400/08/13

مهلت زمان ارسال پیشنهادات:1400/08/28

استان محل اجرا:خراسان رضوی

 

جهت اطلاعات بیشتر به سایت ستاد ایران مراجعه نمایید.

مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید تجهیزات سرور و شبکهشماره فراخوان: 2000001431000022

موضوع / عنوان مناقصه :مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید تجهیزات سرور و شبکه

شرح مناقصه:

مهلت دریافت اسناد مناقصه:1400/08/13

مهلت زمان ارسال پیشنهادات:1400/08/24

استان محل اجرا:بوشهر

 

جهت اطلاعات بیشتر به سایت ستاد ایران مراجعه نمایید.

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یکدستگاه سرور G10 مورد نیاز واحد آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشكي كردستان در سال 1400شماره فراخوان: 2000090264000053

موضوع / عنوان مناقصه :مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یکدستگاه سرور G10 مورد نیاز واحد آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشكي كردستان در سال 1400

شرح مناقصه:خرید یک دستگاه سرور G10 به همراه کلیه تجهیزات مربوطه (برابر با مشخصات مندرج در جدول شماره 1)

مهلت دریافت اسناد مناقصه:1400/08/22

مهلت زمان ارسال پیشنهادات:1400/09/02

استان محل اجرا:;کردستان

 

جهت اطلاعات بیشتر به سایت ستاد ایران مراجعه نمایید.

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و نصب و راه اندازی و ارائه خذمات یکساله یکدستگاه سرور G10و یکدستگاه استوریج (پشتیبانی گیری)شماره فراخوان: 2000003740000193

موضوع / عنوان مناقصه :مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و نصب و راه اندازی و ارائه خذمات یکساله یکدستگاه سرور G10و یکدستگاه استوریج (پشتیبانی گیری)

شرح مناقصه:خرید و نصب و راه اندازی و ارائه خذمات یکساله یکدستگاه سرور G10 و یکدستگاه استوریج (پشتیبانی گیری)

مهلت دریافت اسناد مناقصه:1400/08/22

مهلت زمان ارسال پیشنهادات:1400/09/06

استان محل اجرا:اردبیل

 

جهت اطلاعات بیشتر به سایت ستاد ایران مراجعه نمایید.

مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید، نصب، راه اندازی، پشتیبانی و آموزش سرور و تجهیزات جانبیشماره فراخوان: 2000001621000018

موضوع / عنوان مناقصه :مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید، نصب، راه اندازی، پشتیبانی و آموزش سرور و تجهیزات جانبی

شرح مناقصه:جدید مناقصه خرید، نصب، راه اندازی، پشتیبانی و آموزش سرور و تجهیزات جانبی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)

مهلت دریافت اسناد مناقصه:1400/08/24

مهلت زمان ارسال پیشنهادات:1400/09/10

استان محل اجرا:تهران

 

جهت اطلاعات بیشتر به سایت ستاد ایران مراجعه نمایید.

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سرور و تجهیزاتشماره فراخوان: 2000092161000013

موضوع / عنوان مناقصه :مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سرور و تجهیزات

شرح مناقصه:خرید سرور و تجهیزات

مهلت دریافت اسناد مناقصه:1400/08/24

مهلت زمان ارسال پیشنهادات:1400/09/04

استان محل اجرا:تهران

 

جهت اطلاعات بیشتر به سایت ستاد ایران مراجعه نمایید.

مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید ، نصب ، راه اندازی و ضمانت دو دستگاه سرور HPشماره فراخوان: 2000001031000011

موضوع / عنوان مناقصه :مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید ، نصب ، راه اندازی و ضمانت دو دستگاه سرور HP

شرح مناقصه:خرید ، نصب ، راه اندازی و ضمانت دو دستگاه سرور HP

مهلت دریافت اسناد مناقصه:1400/08/26

مهلت زمان ارسال پیشنهادات:1400/09/10

استان محل اجرا:تهران

 

جهت اطلاعات بیشتر به سایت ستاد ایران مراجعه نمایید.

مناقصه عمومی یک مرحله ای تجديد مناقصه تهيه و تحويل سرورهاي صنعتي مركز BAOC و تجهيزات وابستهشماره فراخوان: 2000001218000061

موضوع / عنوان مناقصه :مناقصه عمومی یک مرحله ای تجديد مناقصه تهيه و تحويل سرورهاي صنعتي مركز BAOC و تجهيزات وابسته

شرح مناقصه:تجديد مناقصه تهيه و تحويل سرورهاي صنعتي مركز BAOC و تجهيزات وابسته

مهلت دریافت اسناد مناقصه:1400/08/29

مهلت زمان ارسال پیشنهادات:1400/09/13

استان محل اجرا:مرکزی

 

جهت اطلاعات بیشتر به سایت ستاد ایران مراجعه نمایید.

مهر 1400

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات سرور رایانه ای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشماره فراخوان: 2000091055000095

موضوع / عنوان مناقصه :مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات سرور رایانه ای دانشگاه علوم پزشکی کرمان

شرح مناقصه:

مهلت دریافت اسناد مناقصه:1400/007/04

مهلت زمان ارسال پیشنهادات:1400/07/18

استان محل اجرا:کرمان

 

جهت اطلاعات بیشتر به سایت ستاد ایران مراجعه نمایید.

مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید، نصب، راه اندازی، پشتیبانی و آموزش سرور و تجهیزات جانبیشماره فراخوان: 2000001621000015

موضوع / عنوان مناقصه :مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید، نصب، راه اندازی، پشتیبانی و آموزش سرور و تجهیزات جانبی

شرح مناقصه:

مهلت دریافت اسناد مناقصه:1400/007/04

مهلت زمان ارسال پیشنهادات:1400/07/20

استان محل اجرا:تهران

 

جهت اطلاعات بیشتر به سایت ستاد ایران مراجعه نمایید.

مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید ، نصب ، راه اندازی و ضمانت دو دستگاه سرور HPشماره فراخوان: 2000001031000009

موضوع / عنوان مناقصه :مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید ، نصب ، راه اندازی و ضمانت دو دستگاه سرور HP

شرح مناقصه:خرید ، نصب ، راه اندازی و ضمانت دو دستگاه سرور HP

مهلت دریافت اسناد مناقصه:1400/007/10

مهلت زمان ارسال پیشنهادات:1400/07/24

استان محل اجرا:تهران

 

جهت اطلاعات بیشتر به سایت ستاد ایران مراجعه نمایید.

فراخوان ارزیابی کیفی خرید تجهیزات سامانه مشترکینشماره فراخوان: 2000093164000064

موضوع / عنوان مناقصه :فراخوان ارزیابی کیفی خرید تجهیزات سامانه مشترکین

شرح مناقصه:

مهلت دریافت اسناد مناقصه:1400/007/03

مهلت زمان ارسال پیشنهادات:1400/07/08

استان محل اجرا:کرمان

 

جهت اطلاعات بیشتر به سایت ستاد ایران مراجعه نمایید.

مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید دو دستگاه سرور (با ارزیابی کیفی) 140-1400شماره فراخوان: 2000005104000323

موضوع / عنوان مناقصه :مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید دو دستگاه سرور (با ارزیابی کیفی) 140-1400

شرح مناقصه:خرید دو دستگاه سرور (با ارزیابی کیفی) 140-1400

مهلت دریافت اسناد مناقصه:1400/007/10

مهلت زمان ارسال پیشنهادات:1400/07/20

استان محل اجرا:گیلان

 

جهت اطلاعات بیشتر به سایت ستاد ایران مراجعه نمایید.

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سرورشماره فراخوان: 2000001120000015

موضوع / عنوان مناقصه :مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سرور

شرح مناقصه:خرید سرور

مهلت دریافت اسناد مناقصه:1400/007/22

مهلت زمان ارسال پیشنهادات:1400/08/06

استان محل اجرا:تهران

 

جهت اطلاعات بیشتر به سایت ستاد ایران مراجعه نمایید.

مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خريد، تأمین قطعات، پشتيباني، نگهداري، جمع‌آوري، پالايش و ارسال برخط اطلاعات دستگاههاي ترددشماري به سرورشماره فراخوان: 2000005140000125

موضوع / عنوان مناقصه :مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خريد، تأمین قطعات، پشتيباني، نگهداري، جمع‌آوري، پالايش و ارسال برخط اطلاعات دستگاههاي ترددشماري به سرور

شرح مناقصه:خريد، تأمین قطعات، پشتيباني، نگهداري، جمع‌آوري، پالايش و ارسال برخط اطلاعات دستگاههاي ترددشماري به سرور مركزي سامانه تجميع اطلاعات

مهلت دریافت اسناد مناقصه:1400/007/20

مهلت زمان ارسال پیشنهادات:1400/08/04

استان محل اجرا:اصفهان

 

جهت اطلاعات بیشتر به سایت ستاد ایران مراجعه نمایید.

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 6 دستگاه سرور G10 و 4 دستگاه SanSwitchشماره فراخوان: 2000001132000029

موضوع / عنوان مناقصه :مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 6 دستگاه سرور G10 و 4 دستگاه SanSwitch

شرح مناقصه:خرید 6 دستگاه سرور G10 و 4 دستگاه SanSwitch

مهلت دریافت اسناد مناقصه:1400/007/22

مهلت زمان ارسال پیشنهادات:1400/08/03

استان محل اجرا:کرمانشاه

 

جهت اطلاعات بیشتر به سایت ستاد ایران مراجعه نمایید.

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید،نصب و راه اندازی و ارائه خدمات یکساله یک دستگاه سرورG10 و یک دستگاه استوریج (پشتیبان گیری)شماره فراخوان: 2000003740000152

موضوع / عنوان مناقصه :مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید،نصب و راه اندازی و ارائه خدمات یکساله یک دستگاه سرورG10 و یک دستگاه استوریج (پشتیبان گیری)

شرح مناقصه:خرید،نصب و راه اندازی و ارائه خدمات یکساله یک دستگاه سرورG10 و یک دستگاه استوریج (پشتیبان گیری)

مهلت دریافت اسناد مناقصه:1400/07/24

مهلت زمان ارسال پیشنهادات:1400/08/08

استان محل اجرا:اردبیل

 

جهت اطلاعات بیشتر به سایت ستاد ایران مراجعه نمایید.

مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید ، نصب، تست و راه اندازی جهت تکمیل تجهیزات اتاق سرور ساختمان آموزشی سایت یک سازمان منطقه ویژه اقتصادیشماره فراخوان: 2000092372000019

موضوع / عنوان مناقصه :مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید یک دستگاه سرور HP DL 580 G9 مناقصه شماره 1400/131

شرح مناقصه:خرید یک دستگاه سرور HP DL 580 G9 مطابق مشخصات فنی پیوست مناقصه شماره 1400/131

مهلت دریافت اسناد مناقصه:1400/07/26

مهلت زمان ارسال پیشنهادات:1400/08/11

استان محل اجرا:تهران

 

جهت اطلاعات بیشتر به سایت ستاد ایران مراجعه نمایید.

مناقصه عمومی یک مرحله ای تجديد مناقصه تهيه و تحويل سرورهاي صنعتي مركز BAOC و تجهيزات وابستهشماره فراخوان: 2000001218000051

موضوع / عنوان مناقصه :مناقصه عمومی یک مرحله ای تجديد مناقصه تهيه و تحويل سرورهاي صنعتي مركز BAOC و تجهيزات وابسته

شرح مناقصه:تجديد مناقصه تهيه و تحويل سرورهاي صنعتي مركز BAOC و تجهيزات وابسته

مهلت دریافت اسناد مناقصه:1400/07/27

مهلت زمان ارسال پیشنهادات:1400/08/08

استان محل اجرا:مرکزی

 

جهت اطلاعات بیشتر به سایت ستاد ایران مراجعه نمایید.

شهریور 1400

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید دو دستگاه سرورشماره فراخوان: 2000005014000014

موضوع / عنوان مناقصه :مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید دو دستگاه سرور

شرح مناقصه:خرید دو دستگاه سرور

مهلت دریافت اسناد مناقصه:1400/006/01

مهلت زمان ارسال پیشنهادات:1400/06/11

استان محل اجرا:تهران

 

جهت اطلاعات بیشتر به سایت ستاد ایران مراجعه نمایید.

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سه دستگاه سرور و ملحقات آن بر اساس مشخصات فنیشماره فراخوان: 2000092675000005

موضوع / عنوان مناقصه :مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سه دستگاه سرور و ملحقات آن بر اساس مشخصات فنی

شرح مناقصه:

مهلت دریافت اسناد مناقصه:1400/006/10

مهلت زمان ارسال پیشنهادات:1400/06/20

استان محل اجرا:تهران

 

جهت اطلاعات بیشتر به سایت ستاد ایران مراجعه نمایید.

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات سرور رایانه ای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشماره فراخوان: 2000091055000059

موضوع / عنوان مناقصه :مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات سرور رایانه ای دانشگاه علوم پزشکی کرمان

شرح مناقصه:

مهلت دریافت اسناد مناقصه:1400/006/08

مهلت زمان ارسال پیشنهادات:1400/06/20

استان محل اجرا:کرمان

 

جهت اطلاعات بیشتر به سایت ستاد ایران مراجعه نمایید.

مناقصه عمومی یک مرحله ای تهيه و تحويل سرورهاي صنعتي مركز BAOC و تجهيزات وابستهشماره فراخوان: 2000001218000041

موضوع / عنوان مناقصه :مناقصه عمومی یک مرحله ای تهيه و تحويل سرورهاي صنعتي مركز BAOC و تجهيزات وابسته

شرح مناقصه:تهيه و تحويل سرورهاي صنعتي مركز BAOC و تجهيزات وابسته

مهلت دریافت اسناد مناقصه:1400/006/08

مهلت زمان ارسال پیشنهادات:1400/06/20

استان محل اجرا:مرکزی

 

جهت اطلاعات بیشتر به سایت ستاد ایران مراجعه نمایید.

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سه دستگاه سرور و ملحقات آن بر اساس مشخصات فنیشماره فراخوان: 2000092675000005

موضوع / عنوان مناقصه :مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سه دستگاه سرور و ملحقات آن بر اساس مشخصات فنی

شرح مناقصه:

مهلت دریافت اسناد مناقصه:1400/06/10

مهلت زمان ارسال پیشنهادات:1400/06/20

استان محل اجرا:مازندران

 

جهت اطلاعات بیشتر به سایت ستاد ایران مراجعه نمایید.

مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید خرید تجهیزات امنیت شبکه و تجهیزات ذخیره سازشماره فراخوان: 2000005014000013

موضوع / عنوان مناقصه :مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید خرید تجهیزات امنیت شبکه و تجهیزات ذخیره ساز

شرح مناقصه:خرید تجهیزات امنیت شبکه و تجهیزات ذخیره ساز

مهلت دریافت اسناد مناقصه:1400/05/30

مهلت زمان ارسال پیشنهادات:1400/06/09

استان محل اجرا:تهران

 

جهت اطلاعات بیشتر به سایت ستاد ایران مراجعه نمایید.

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات ذخیره ساز سیستم مشترکین شرکت گاز استان اردبیلشماره فراخوان: 2000091432000021

موضوع / عنوان مناقصه :مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات ذخیره ساز سیستم مشترکین شرکت گاز استان اردبیل

شرح مناقصه:خرید تجهیزات ذخیره ساز سیستم مشترکین شرکت گاز استان اردبیل

مهلت دریافت اسناد مناقصه:1400/06/03

مهلت زمان ارسال پیشنهادات:1400/06/14

استان محل اجرا:اردبیل

 

جهت اطلاعات بیشتر به سایت ستاد ایران مراجعه نمایید.

مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه خرید تجهیزات ذخیره سازی (SAN Storage)شماره فراخوان: 2000010064000003

موضوع / عنوان مناقصه :مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه خرید تجهیزات ذخیره سازی (SAN Storage)

شرح مناقصه:

مهلت دریافت اسناد مناقصه:1400/06/14

مهلت زمان ارسال پیشنهادات:1400/06/24

استان محل اجرا:تهران

 

جهت اطلاعات بیشتر به سایت ستاد ایران مراجعه نمایید.

فراخوان ارزيابي کيفي خرید,نصب,راه اندازی وپشتیبانی یک دستگاه سرور طی تقاضای dsd-99537-trشماره فراخوان: 2000092935000036

موضوع / عنوان مناقصه :فراخوان ارزيابي کيفي خرید,نصب,راه اندازی وپشتیبانی یک دستگاه سرور طی تقاضای dsd-99537-tr

شرح مناقصه:خرید,نصب,راه اندازی وپشتیبانی یک دستگاه سرور طی تقاضای dsd-99537-tr

مهلت دریافت اسناد مناقصه:1400/06/10

مهلت زمان ارسال پیشنهادات:1400/06/18

استان محل اجرا:تهران

 

جهت اطلاعات بیشتر به سایت ستاد ایران مراجعه نمایید.

مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 39 عدد سرورشماره فراخوان: 2000001038000006

موضوع / عنوان مناقصه :مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 39 عدد سرور

شرح مناقصه:خرید 39 عدد سرور برای شرکت سهامی بیمه ایران

مهلت دریافت اسناد مناقصه:1400/06/22

مهلت زمان ارسال پیشنهادات:1400/07/03

استان محل اجرا:تهران

 

جهت اطلاعات بیشتر به سایت ستاد ایران مراجعه نمایید.

مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید دو دستگاه سرورشماره فراخوان: 2000003037000002

موضوع / عنوان مناقصه :مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید دو دستگاه سرور

شرح مناقصه:صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در نظر دارد نسبت به خرید 2 دستگاه سرور با شرايط مندرج در اسناد مناقصه از طریق شرکت های واجد شرایط اقدام نمايد. متقاضيان مي‌توانند صرفا در مهلت مقرر به سامانه ستاد به آدرس setadiran.ir مراجعه کنند.

مهلت دریافت اسناد مناقصه:1400/06/22

مهلت زمان ارسال پیشنهادات:1400/07/03

استان محل اجرا:تهران

 

جهت اطلاعات بیشتر به سایت ستاد ایران مراجعه نمایید.

مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه خرید تجهیزات رایانه ای( خریداری کامپیوترهای همه کاره گرین ALL IN ONE- سرور HP-استوریجEMCشماره فراخوان: 2000060039000019

موضوع / عنوان مناقصه :مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه خرید تجهیزات رایانه ای( خریداری کامپیوترهای همه کاره گرین ALL IN ONE- سرور HP-استوریجEMC

شرح مناقصه:جدید مناقصه خرید تجهیزات رایانه ای( خریداری کامپیوترهای همه کاره گرین ALL IN ONE- سرور HP-استوریجEMC

مهلت دریافت اسناد مناقصه:1400/06/23

مهلت زمان ارسال پیشنهادات:1400/07/03

استان محل اجرا:ایلام

 

جهت اطلاعات بیشتر به سایت ستاد ایران مراجعه نمایید.

مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خريد، تأمین قطعات، پشتيباني، نگهداري، جمع‌آوري، پالايش و ارسال برخط اطلاعات دستگاههاي ترددشماري به سرورشماره فراخوان: 2000005140000107

موضوع / عنوان مناقصه :مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خريد، تأمین قطعات، پشتيباني، نگهداري، جمع‌آوري، پالايش و ارسال برخط اطلاعات دستگاههاي ترددشماري به سرور

شرح مناقصه:خريد، تأمین قطعات، پشتيباني، نگهداري، جمع‌آوري، پالايش و ارسال برخط اطلاعات دستگاههاي ترددشماري به سرور مركزي سامانه تجميع اطلاعات

مهلت دریافت اسناد مناقصه:1400/06/23

مهلت زمان ارسال پیشنهادات:1400/07/06

استان محل اجرا:اصفهان

 

جهت اطلاعات بیشتر به سایت ستاد ایران مراجعه نمایید.

مناقصه عمومی دو مرحله ای تامین 36 عدد سرور G9 و تجهیزات شبکه رایانه سازمانشماره فراخوان: 2000003010000022

موضوع / عنوان مناقصه :مناقصه عمومی دو مرحله ای تامین 36 عدد سرور G9 و تجهیزات شبکه رایانه سازمان

شرح مناقصه:

مهلت دریافت اسناد مناقصه:1400/06/29

مهلت زمان ارسال پیشنهادات:1400/07/17

استان محل اجرا:تهران

 

جهت اطلاعات بیشتر به سایت ستاد ایران مراجعه نمایید.

مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید تجهیزات سرور و شبکهشماره فراخوان: 2000001431000017

موضوع / عنوان مناقصه :مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید تجهیزات سرور و شبکه

شرح مناقصه:

مهلت دریافت اسناد مناقصه:1400/06/30

مهلت زمان ارسال پیشنهادات:1400/07/10

استان محل اجرا:بوشهر

 

جهت اطلاعات بیشتر به سایت ستاد ایران مراجعه نمایید.

مرداد 1400

مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوازم و تجهیزات مورد نیاز جهت راه اندازی ساختمان شماره 2 بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب (ع) زاهدانشماره فراخوان: 2000004526000019

موضوع / عنوان مناقصه :مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوازم و تجهیزات مورد نیاز جهت راه اندازی ساختمان شماره 2 بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان

شرح مناقصه:مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوازم و تجهیزات مورد نیاز جهت راه اندازی ساختمان شماره 2 بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان (شبکه، اتاق سرور و لوازم کامپیوتر)

مهلت دریافت اسناد مناقصه:1400/005/05

مهلت زمان ارسال پیشنهادات:1400/05/16

استان محل اجرا:سیستان و بلوچستان

 

جهت اطلاعات بیشتر به سایت ستاد ایران مراجعه نمایید.

مناقصه عمومی دو مرحله ای مناقصه خريد لوازم يدكي(storge san ،san switch و سه دستگاه سرور) نيروگاه شازندشماره فراخوان: 2000001486000020

موضوع / عنوان مناقصه :مناقصه عمومی دو مرحله ای مناقصه خريد لوازم يدكي(storge san ،san switch و سه دستگاه سرور) نيروگاه شازند

شرح مناقصه:خريد لوازم يدكي رایانه ای

مهلت دریافت اسناد مناقصه:1400/005/14

مهلت زمان ارسال پیشنهادات:1400/05/31

استان محل اجرا:مرکزی

 

جهت اطلاعات بیشتر به سایت ستاد ایران مراجعه نمایید.

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سرور G10شماره فراخوان: 2000005380000030

موضوع / عنوان مناقصه :مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سرور G10

شرح مناقصه:خرید سرور G10

مهلت دریافت اسناد مناقصه:1400/005/13

مهلت زمان ارسال پیشنهادات:1400/05/25

استان محل اجرا:مرکزی

 

جهت اطلاعات بیشتر به سایت ستاد ایران مراجعه نمایید.

مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تجهیزات ذخیره سازی و بک آپشماره فراخوان: 2000093750000005

موضوع / عنوان مناقصه :مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تجهیزات ذخیره سازی و بک آپ

شرح مناقصه:خرید تجهیزات ذخیره سازی و بک آپ

مهلت دریافت اسناد مناقصه:1400/005/14

مهلت زمان ارسال پیشنهادات:1400/05/26

استان محل اجرا:تهران

 

جهت اطلاعات بیشتر به سایت ستاد ایران مراجعه نمایید.

مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید دو دستگاه سرور و یک دستگاه فایروال مناقصه شماره 1/74/400شماره فراخوان: 2000001417000107

موضوع / عنوان مناقصه :مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید دو دستگاه سرور و یک دستگاه فایروال مناقصه شماره 1/74/400

شرح مناقصه:خرید دو دستگاه سرور و یک دستگاه فایروال مناقصه شماره 1/74/400

مهلت دریافت اسناد مناقصه:1400/005/17

مهلت زمان ارسال پیشنهادات:1400/06/01

استان محل اجرا:خوزستان

 

جهت اطلاعات بیشتر به سایت ستاد ایران مراجعه نمایید.

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات سخت افزاری شبکه 147-00شماره فراخوان: 2000007003000063

موضوع / عنوان مناقصه :مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات سخت افزاری شبکه 147-00

شرح مناقصه:

مهلت دریافت اسناد مناقصه:1400/005/20

مهلت زمان ارسال پیشنهادات:1400/06/02

استان محل اجرا:فارس

 

جهت اطلاعات بیشتر به سایت ستاد ایران مراجعه نمایید.

مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 5 دستگاه سرور جهت مراکز 121 دیسپاچینگ بهره برداری 400/84شماره فراخوان: 2000001417000108

موضوع / عنوان مناقصه :مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 5 دستگاه سرور جهت مراکز 121 دیسپاچینگ بهره برداری 400/84

شرح مناقصه:خرید 5 دستگاه سرور جهت مراکز 121 دیسپاچینگ بهره برداری 400/84

مهلت دریافت اسناد مناقصه:1400/005/26

مهلت زمان ارسال پیشنهادات:1400/06/10

استان محل اجرا:خوزستان

 

جهت اطلاعات بیشتر به سایت ستاد ایران مراجعه نمایید.

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سرورشماره فراخوان: 2000001120000007

موضوع / عنوان مناقصه :مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سرور

شرح مناقصه:خرید سرور

مهلت دریافت اسناد مناقصه:1400/005/26

مهلت زمان ارسال پیشنهادات:1400/06/13

استان محل اجرا:تهران

 

جهت اطلاعات بیشتر به سایت ستاد ایران مراجعه نمایید.

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 6 دستگاه سرور مورد نیاز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریهشماره فراخوان: 2000004688000015

موضوع / عنوان مناقصه :مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 6 دستگاه سرور مورد نیاز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه

شرح مناقصه:دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی نسبت به خرید 6 دستگاه سرور مطابق با مشخصات فنی پیوست از اشخاص حقوقی واجد شرایط اقدام نماید. از متقاضيان دعوت مي شود ضمن مطالعه دقيق اسناد مناقصه و بررسی دقیق اقلام تعیین شده جهت خرید و با در نظر گرفتن کلیه شرایط و هزینه ها و نیز بررسی شرایط محل تحویل کالاها، قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا ساعت 19 روز سه شنبه مورخه 09/06/1400 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس https://www.setadiran.ir/setad/cms/home بارگذاری نمایند.

مهلت دریافت اسناد مناقصه:1400/005/30

مهلت زمان ارسال پیشنهادات:1400/06/09

استان محل اجرا:تهران

 

جهت اطلاعات بیشتر به سایت ستاد ایران مراجعه نمایید.

فراخوان ارزيابي کيفي خرید،نصب و راه اندازی شبکه ذخیره سازی مرکز دادهشماره فراخوان: 2000093035000035

موضوع / عنوان مناقصه :فراخوان ارزيابي کيفي خرید،نصب و راه اندازی شبکه ذخیره سازی مرکز داده

شرح مناقصه:خرید،نصب و راه اندازی شبکه ذخیره سازی مرکز داده

مهلت دریافت اسناد مناقصه:1400/005/23

مهلت زمان ارسال پیشنهادات:1400/05/30

استان محل اجرا:تهران

 

جهت اطلاعات بیشتر به سایت ستاد ایران مراجعه نمایید.

تیر 1400

مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تجهیزات اتاق سرور جهت بیمارستان سیدالشهداءشماره فراخوان: 2000060023000026

موضوع / عنوان مناقصه :مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تجهیزات اتاق سرور جهت بیمارستان سیدالشهداء

شرح مناقصه:دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شهرستان جهرم درنظردارد خرید تجهیزات اتاق سرورمندرج موضوع مناقصه (با توجه به مشخصات اعلامی) جهت بیمارستان سیدالشهدا دانشگاه علوم پزشکی جهرم از طریق مناقصه عمومی ازاشخاص حقوقی و حقیقی خریداری نماید، لذاجهت شرکت درمناقصه شرایط ذیل توسط پیمانکارالزامی میباشد.

مهلت دریافت اسناد مناقصه:1400/004/03

مهلت زمان ارسال پیشنهادات:1400/04/14

استان محل اجرا:فارس

 

جهت اطلاعات بیشتر به سایت ستاد ایران مراجعه نمایید.

مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید دو دستگاه سرور HP Proilant Dl 380 G10 (با ارزیابی کیفی 140-1400)شماره فراخوان: 2000005104000209

موضوع / عنوان مناقصه :مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید دو دستگاه سرور HP Proilant Dl 380 G10 (با ارزیابی کیفی 140-1400)

شرح مناقصه:خرید دو دستگاه سرور HP Proilant Dl 380 G10 (با ارزیابی کیفی 140-1400)

مهلت دریافت اسناد مناقصه:1400/04/27

مهلت زمان ارسال پیشنهادات:1400/05/06

استان محل اجرا: گیلان

 

جهت اطلاعات بیشتر به سایت ستاد ایران مراجعه نمایید.

مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تجهیزات اتاق سرور جهت بیمارستان سیدالشهداءشماره فراخوان: 2000060023000026

موضوع / عنوان مناقصه :مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تجهیزات اتاق سرور جهت بیمارستان سیدالشهداء

شرح مناقصه:دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شهرستان جهرم درنظردارد خرید تجهیزات اتاق سرورمندرج موضوع مناقصه (با توجه به مشخصات اعلامی) جهت بیمارستان سیدالشهدا دانشگاه علوم پزشکی جهرم از طریق مناقصه عمومی ازاشخاص حقوقی و حقیقی خریداری نماید، لذاجهت شرکت درمناقصه شرایط ذیل توسط پیمانکارالزامی میباشد.

مهلت دریافت اسناد مناقصه:1400/004/03

مهلت زمان ارسال پیشنهادات:1400/04/14

استان محل اجرا:فارس

 

جهت اطلاعات بیشتر به سایت ستاد ایران مراجعه نمایید.

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه سرورشماره فراخوان: 2099091275000013

موضوع / عنوان مناقصه :مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه سرور

شرح مناقصه:

مهلت دریافت اسناد مناقصه:1400/004/07

مهلت زمان ارسال پیشنهادات:1400/04/19

استان محل اجرا:همدان

 

جهت اطلاعات بیشتر به سایت ستاد ایران مراجعه نمایید.

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، نصب و راه اندازی و پیکربندی تجهیزات سروریشماره فراخوان: 2000003807000003

موضوع / عنوان مناقصه :مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، نصب و راه اندازی و پیکربندی تجهیزات سروری

شرح مناقصه:خرید، نصب و راه اندازی و پیکربندی تجهیزات سروری

مهلت دریافت اسناد مناقصه:1400/004/05

مهلت زمان ارسال پیشنهادات:1400/04/16

استان محل اجرا:هرمزگان

 

جهت اطلاعات بیشتر به سایت ستاد ایران مراجعه نمایید.

مناقصه عمومی یک مرحله ای سرور سامانه پارسا براساس مشخصات فنی مندرج در پیوست شماره یک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مازندرانشماره فراخوان: 2000004350000016

موضوع / عنوان مناقصه :مناقصه عمومی یک مرحله ای سرور سامانه پارسا براساس مشخصات فنی مندرج در پیوست شماره یک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مازندران

شرح مناقصه:تجدید مناقصه عمومی یک مرحله¬ای مربوط به خرید، حمل، تحويل در محل، پشتیبانی، آموزش در محل و گارانتی سرور سامانه پارسا براساس مشخصات فنی مندرج در پیوست شماره یک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مازندران

مهلت دریافت اسناد مناقصه:1400/004/03

مهلت زمان ارسال پیشنهادات:1400/04/13

استان محل اجرا:مازندران

 

جهت اطلاعات بیشتر به سایت ستاد ایران مراجعه نمایید.

فراخوان ارزیابی کیفی سرورشماره فراخوان: 2000092769000085

موضوع / عنوان مناقصه :فراخوان ارزیابی کیفی سرور

شرح مناقصه:سرور سیسکو

مهلت دریافت اسناد مناقصه:1400/03/29

مهلت زمان ارسال پیشنهادات:1400/04/01

استان محل اجرا:تهران

 

جهت اطلاعات بیشتر به سایت ستاد ایران مراجعه نمایید.

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، حمل، نصب و راه اندازی سه دستگاه سرورشماره فراخوان: 2000004285000005

موضوع / عنوان مناقصه :مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، حمل، نصب و راه اندازی سه دستگاه سرور

شرح مناقصه:خرید، حمل، نصب و راه اندازی سه دستگاه سرور

مهلت دریافت اسناد مناقصه:1400/04/12

مهلت زمان ارسال پیشنهادات:1400/04/22

استان محل اجرا:تهران

 

جهت اطلاعات بیشتر به سایت ستاد ایران مراجعه نمایید.

مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تهیه اصلاح و راه اندازی سیستم اعلام حریق ساختمان های اداری و اطفاء حریق خودکار200fm اتاق سرورشماره فراخوان: 2000091378000023

موضوع / عنوان مناقصه :مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تهیه اصلاح و راه اندازی سیستم اعلام حریق ساختمان های اداری و اطفاء حریق خودکار200fm اتاق سرور

شرح مناقصه:تهیه اصلاح و راه اندازی سیستم اعلام حریق ساختمان های اداری و اطفاء حریق خودکار200fm اتاق سرور

مهلت دریافت اسناد مناقصه:1400/04/16

مهلت زمان ارسال پیشنهادات:1400/04/26

استان محل اجرا:لرستان

 

جهت اطلاعات بیشتر به سایت ستاد ایران مراجعه نمایید.

مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه خرید ونصب و راه اندازی و پیکربندی تجهیزات سرورشماره فراخوان: 2000003114000007

موضوع / عنوان مناقصه :مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه خرید ونصب و راه اندازی و پیکربندی تجهیزات سرور

شرح مناقصه:مناقصه خرید ونصب و راه اندازی و پیکربندی تجهیزات سرور

مهلت دریافت اسناد مناقصه:1400/04/03

مهلت زمان ارسال پیشنهادات:1400/04/14

استان محل اجرا:قزوین

 

جهت اطلاعات بیشتر به سایت ستاد ایران مراجعه نمایید.

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید قطعات سرور دستگاه سن استوریج و متعلقاتشماره فراخوان: 2000093968000006

موضوع / عنوان مناقصه :مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید قطعات سرور دستگاه سن استوریج و متعلقات

شرح مناقصه:خرید قطعات سرور دستگاه سن استوریج و متعلقات

مهلت دریافت اسناد مناقصه:1400/04/02

مهلت زمان ارسال پیشنهادات:1400/04/17

استان محل اجرا:تهران

 

جهت اطلاعات بیشتر به سایت ستاد ایران مراجعه نمایید.

مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 18 عدد سرورشماره فراخوان: 2000001038000005

موضوع / عنوان مناقصه :مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 18 عدد سرور

شرح مناقصه:خرید 18 عدد سرور برای شرکت سهامی بیمه ایران

مهلت دریافت اسناد مناقصه:1400/03/29

مهلت زمان ارسال پیشنهادات:1400/04/12

استان محل اجرا:تهران

 

جهت اطلاعات بیشتر به سایت ستاد ایران مراجعه نمایید.

مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید دو دستگاه سرور و یک دستگاه فایروال .....400/74شماره فراخوان: 2000001417000100

موضوع / عنوان مناقصه :مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید دو دستگاه سرور و یک دستگاه فایروال …..400/74

شرح مناقصه:خرید دو دستگاه سرور و یک دستگاه فایروال …..400/74

مهلت دریافت اسناد مناقصه:1400/04/19

مهلت زمان ارسال پیشنهادات:1400/05/03

استان محل اجرا:خوزستان

 

جهت اطلاعات بیشتر به سایت ستاد ایران مراجعه نمایید.

فراخوان ارزیابی کیفی خرید تجهیزات سرور جهت یکپارچه سازی مانیتورینگ و دیسپچینگ ایستگاههای گازشماره فراخوان: 2000093164000028

موضوع / عنوان مناقصه :فراخوان ارزیابی کیفی خرید تجهیزات سرور جهت یکپارچه سازی مانیتورینگ و دیسپچینگ ایستگاههای گاز

شرح مناقصه:

مهلت دریافت اسناد مناقصه:1400/04/14

مهلت زمان ارسال پیشنهادات:1400/04/20

استان محل اجرا:کرمان

 

جهت اطلاعات بیشتر به سایت ستاد ایران مراجعه نمایید.

مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای پشتيباني و نگهداري سخت افزارها، نرم افزارهای عمومی، شبکه های محلی و وایرلس های دانشگاهشماره فراخوان: 2000094557000002

موضوع / عنوان مناقصه :مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای پشتيباني و نگهداري سخت افزارها، نرم افزارهای عمومی، شبکه های محلی و وایرلس های دانشگاه

شرح مناقصه:پشتيباني و نگهداري سخت افزارها، نرم افزارهای عمومی، شبکه های محلی و وایرلس های دانشگاه

مهلت دریافت اسناد مناقصه:1400/04/22

مهلت زمان ارسال پیشنهادات:1400/05/02

استان محل اجرا:تهران

 

جهت اطلاعات بیشتر به سایت ستاد ایران مراجعه نمایید.

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات سرور و شبکهشماره فراخوان: 2000001431000010

موضوع / عنوان مناقصه :مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات سرور و شبکه

شرح مناقصه:

مهلت دریافت اسناد مناقصه:1400/04/22

مهلت زمان ارسال پیشنهادات:1400/05/04

استان محل اجرا:بوشهر

 

جهت اطلاعات بیشتر به سایت ستاد ایران مراجعه نمایید.

مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تجهیزات اتاق سرور جهت بیمارستان سیدالشهداءشماره فراخوان: 2000060023000026

موضوع / عنوان مناقصه :مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تجهیزات اتاق سرور جهت بیمارستان سیدالشهداء

شرح مناقصه:دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شهرستان جهرم درنظردارد خرید تجهیزات اتاق سرورمندرج موضوع مناقصه (با توجه به مشخصات اعلامی) جهت بیمارستان سیدالشهدا دانشگاه علوم پزشکی جهرم از طریق مناقصه عمومی ازاشخاص حقوقی و حقیقی خریداری نماید، لذاجهت شرکت درمناقصه شرایط ذیل توسط پیمانکارالزامی میباشد.

مهلت دریافت اسناد مناقصه:1400/004/03

مهلت زمان ارسال پیشنهادات:1400/04/14

استان محل اجرا:فارس

 

جهت اطلاعات بیشتر به سایت ستاد ایران مراجعه نمایید.

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه سرورشماره فراخوان: 2099091275000013

موضوع / عنوان مناقصه :مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه سرور

شرح مناقصه:

مهلت دریافت اسناد مناقصه:1400/004/07

مهلت زمان ارسال پیشنهادات:1400/04/19

استان محل اجرا:همدان

 

جهت اطلاعات بیشتر به سایت ستاد ایران مراجعه نمایید.

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، نصب و راه اندازی و پیکربندی تجهیزات سروریشماره فراخوان: 2000003807000003

موضوع / عنوان مناقصه :مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، نصب و راه اندازی و پیکربندی تجهیزات سروری

شرح مناقصه:خرید، نصب و راه اندازی و پیکربندی تجهیزات سروری

مهلت دریافت اسناد مناقصه:1400/004/05

مهلت زمان ارسال پیشنهادات:1400/04/16

استان محل اجرا:هرمزگان

 

جهت اطلاعات بیشتر به سایت ستاد ایران مراجعه نمایید.

مناقصه عمومی یک مرحله ای سرور سامانه پارسا براساس مشخصات فنی مندرج در پیوست شماره یک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مازندرانشماره فراخوان: 2000004350000016

موضوع / عنوان مناقصه :مناقصه عمومی یک مرحله ای سرور سامانه پارسا براساس مشخصات فنی مندرج در پیوست شماره یک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مازندران

شرح مناقصه:تجدید مناقصه عمومی یک مرحله¬ای مربوط به خرید، حمل، تحويل در محل، پشتیبانی، آموزش در محل و گارانتی سرور سامانه پارسا براساس مشخصات فنی مندرج در پیوست شماره یک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مازندران

مهلت دریافت اسناد مناقصه:1400/004/03

مهلت زمان ارسال پیشنهادات:1400/04/13

استان محل اجرا:مازندران

 

جهت اطلاعات بیشتر به سایت ستاد ایران مراجعه نمایید.

فراخوان ارزیابی کیفی سرورشماره فراخوان: 2000092769000085

موضوع / عنوان مناقصه :فراخوان ارزیابی کیفی سرور

شرح مناقصه:سرور سیسکو

مهلت دریافت اسناد مناقصه:1400/03/29

مهلت زمان ارسال پیشنهادات:1400/04/01

استان محل اجرا:تهران

 

جهت اطلاعات بیشتر به سایت ستاد ایران مراجعه نمایید.

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، حمل، نصب و راه اندازی سه دستگاه سرورشماره فراخوان: 2000004285000005

موضوع / عنوان مناقصه :مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، حمل، نصب و راه اندازی سه دستگاه سرور

شرح مناقصه:خرید، حمل، نصب و راه اندازی سه دستگاه سرور

مهلت دریافت اسناد مناقصه:1400/04/12

مهلت زمان ارسال پیشنهادات:1400/04/22

استان محل اجرا:تهران

 

جهت اطلاعات بیشتر به سایت ستاد ایران مراجعه نمایید.

مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تهیه اصلاح و راه اندازی سیستم اعلام حریق ساختمان های اداری و اطفاء حریق خودکار200fm اتاق سرورشماره فراخوان: 2000091378000023

موضوع / عنوان مناقصه :مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تهیه اصلاح و راه اندازی سیستم اعلام حریق ساختمان های اداری و اطفاء حریق خودکار200fm اتاق سرور

شرح مناقصه:تهیه اصلاح و راه اندازی سیستم اعلام حریق ساختمان های اداری و اطفاء حریق خودکار200fm اتاق سرور

مهلت دریافت اسناد مناقصه:1400/04/16

مهلت زمان ارسال پیشنهادات:1400/04/26

استان محل اجرا:لرستان

 

جهت اطلاعات بیشتر به سایت ستاد ایران مراجعه نمایید.

مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه خرید ونصب و راه اندازی و پیکربندی تجهیزات سرورشماره فراخوان: 2000003114000007

موضوع / عنوان مناقصه :مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه خرید ونصب و راه اندازی و پیکربندی تجهیزات سرور

شرح مناقصه:مناقصه خرید ونصب و راه اندازی و پیکربندی تجهیزات سرور

مهلت دریافت اسناد مناقصه:1400/04/03

مهلت زمان ارسال پیشنهادات:1400/04/14

استان محل اجرا:قزوین

 

جهت اطلاعات بیشتر به سایت ستاد ایران مراجعه نمایید.

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید قطعات سرور دستگاه سن استوریج و متعلقاتشماره فراخوان: 2000093968000006

موضوع / عنوان مناقصه :مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید قطعات سرور دستگاه سن استوریج و متعلقات

شرح مناقصه:خرید قطعات سرور دستگاه سن استوریج و متعلقات

مهلت دریافت اسناد مناقصه:1400/04/02

مهلت زمان ارسال پیشنهادات:1400/04/17

استان محل اجرا:تهران

 

جهت اطلاعات بیشتر به سایت ستاد ایران مراجعه نمایید.

مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 18 عدد سرورشماره فراخوان: 2000001038000005

موضوع / عنوان مناقصه :مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 18 عدد سرور

شرح مناقصه:خرید 18 عدد سرور برای شرکت سهامی بیمه ایران

مهلت دریافت اسناد مناقصه:1400/03/29

مهلت زمان ارسال پیشنهادات:1400/04/12

استان محل اجرا:تهران

 

جهت اطلاعات بیشتر به سایت ستاد ایران مراجعه نمایید.

مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید دو دستگاه سرور و یک دستگاه فایروال .....400/74شماره فراخوان: 2000001417000100

موضوع / عنوان مناقصه :مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید دو دستگاه سرور و یک دستگاه فایروال …..400/74

شرح مناقصه:خرید دو دستگاه سرور و یک دستگاه فایروال …..400/74

مهلت دریافت اسناد مناقصه:1400/04/19

مهلت زمان ارسال پیشنهادات:1400/05/03

استان محل اجرا:خوزستان

 

جهت اطلاعات بیشتر به سایت ستاد ایران مراجعه نمایید.

فراخوان ارزیابی کیفی خرید تجهیزات سرور جهت یکپارچه سازی مانیتورینگ و دیسپچینگ ایستگاههای گازشماره فراخوان: 2000093164000028

موضوع / عنوان مناقصه :فراخوان ارزیابی کیفی خرید تجهیزات سرور جهت یکپارچه سازی مانیتورینگ و دیسپچینگ ایستگاههای گاز

شرح مناقصه:

مهلت دریافت اسناد مناقصه:1400/04/14

مهلت زمان ارسال پیشنهادات:1400/04/20

استان محل اجرا:کرمان

 

جهت اطلاعات بیشتر به سایت ستاد ایران مراجعه نمایید.

مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای پشتيباني و نگهداري سخت افزارها، نرم افزارهای عمومی، شبکه های محلی و وایرلس های دانشگاهشماره فراخوان: 2000094557000002

موضوع / عنوان مناقصه :مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای پشتيباني و نگهداري سخت افزارها، نرم افزارهای عمومی، شبکه های محلی و وایرلس های دانشگاه

شرح مناقصه:پشتيباني و نگهداري سخت افزارها، نرم افزارهای عمومی، شبکه های محلی و وایرلس های دانشگاه

مهلت دریافت اسناد مناقصه:1400/04/22

مهلت زمان ارسال پیشنهادات:1400/05/02

استان محل اجرا:تهران

 

جهت اطلاعات بیشتر به سایت ستاد ایران مراجعه نمایید.

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات سرور و شبکهشماره فراخوان: 2000001431000010

موضوع / عنوان مناقصه :مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات سرور و شبکه

شرح مناقصه:

مهلت دریافت اسناد مناقصه:1400/04/22

مهلت زمان ارسال پیشنهادات:1400/05/04

استان محل اجرا:بوشهر

 

جهت اطلاعات بیشتر به سایت ستاد ایران مراجعه نمایید.

خرداد 1400

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه سرور با تجهیزات جانبی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهشماره فراخوان: 2000000262000018

موضوع / عنوان مناقصه :مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه سرور با تجهیزات جانبی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه(سرور منطبق با مشخصات پیوست اسناد)

شرح مناقصه:مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه سرور با تجهیزات جانبی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (سرور منطبق با مشخصات پیوست اسناد)

مهلت دریافت اسناد مناقصه:1400/03/06

مهلت زمان ارسال پیشنهادات:1400/03/17

استان محل اجرا:کرمانشاه

جهت اطلاعات بیشتر به سایت ستاد ایران مراجعه نمایید.

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه سرورشماره فراخوان: 2000005149000001

موضوع / عنوان مناقصه :مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه سرور

شرح مناقصه:خرید سرور مطابق با مشخصات فنی پیوست

مهلت دریافت اسناد مناقصه:1400/03/04

مهلت زمان ارسال پیشنهادات:1400/03/18

استان محل اجرا:تهران

جهت اطلاعات بیشتر به سایت ستاد ایران مراجعه نمایید.

مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات مشاوره ،پشتیبانی و نگهداری اتاق سرور اصلی و ثانویه و تجهیزات ارتباطی و شبکه و سیستم های کامپیوتریشماره فراخوان: 2000001403000051

موضوع / عنوان مناقصه :مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات مشاوره ،پشتیبانی و نگهداری اتاق سرور اصلی و ثانویه و تجهیزات ارتباطی و شبکه و سیستم های کامپیوتری

شرح مناقصه:انجام خدمات مشاوره ،پشتیبانی و نگهداری اتاق سرور اصلی و ثانویه و تجهیزات ارتباطی و شبکه و سیستم های کامپیوتری ستاد و شهرهای تابعه

مهلت دریافت اسناد مناقصه:1400/002/30

مهلت زمان ارسال پیشنهادات:1400/03/11

استان محل اجرا:آذربایجان شرقی

جهت اطلاعات بیشتر به سایت ستاد ایران مراجعه نمایید.

مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یک مرحله ای تهیه اصلاح و راه اندازی سیستم اعلام حریق ساختمان های اداری و اطفاء حریق خودکار200fm اتاق سرورشماره فراخوان: 2000091378000013

موضوع / عنوان مناقصه :مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تهیه اصلاح و راه اندازی سیستم اعلام حریق ساختمان های اداری و اطفاء حریق خودکار200fm اتاق سرور

شرح مناقصه:اتهیه اصلاح و راه اندازی سیستم اعلام حریق ساختمان های اداری و اطفاء حریق خودکار200fm اتاق سرور(به همراه اجراء الزامات ایمنی شامل ارتینگ و هم بندی تاسیسات اتاق سرور)

مهلت دریافت اسناد مناقصه:1400/003/06

مهلت زمان ارسال پیشنهادات:1400/03/18

استان محل اجرا:لرستان

جهت اطلاعات بیشتر به سایت ستاد ایران مراجعه نمایید.

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و تحویل 5 دستگاه سرور پردازشیشماره فراخوان: 2000005084000002

موضوع / عنوان مناقصه :مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و تحویل 5 دستگاه سرور پردازشی

شرح مناقصه:خرید و تحویل 5 دستگاه سرور پردازشی (مدل DL380 – G10) جهت معاونت حمل و نقل و کنترل ترافیک شهرداری قزوین

مهلت دریافت اسناد مناقصه:1400/003/01

مهلت زمان ارسال پیشنهادات:1400/03/11

استان محل اجرا:قزوین

جهت اطلاعات بیشتر به سایت ستاد ایران مراجعه نمایید.