مناقصات سرور، تجهیزات ذخیره سازی و شبکه

لیست آخرین مناقصات کشوری در زمینه سرور، تجهیزات ذخیره سازی و شبکه

خرداد 1400

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه سرور با تجهیزات جانبی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهشماره فراخوان: 2000000262000018

موضوع / عنوان مناقصه :مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه سرور با تجهیزات جانبی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه(سرور منطبق با مشخصات پیوست اسناد)

شرح مناقصه:مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه سرور با تجهیزات جانبی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (سرور منطبق با مشخصات پیوست اسناد)

مهلت دریافت اسناد مناقصه:1400/03/06

مهلت زمان ارسال پیشنهادات:1400/03/17

استان محل اجرا:کرمانشاه

جهت اطلاعات بیشتر به سایت ستاد ایران مراجعه نمایید.

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه سرورشماره فراخوان: 2000005149000001

موضوع / عنوان مناقصه :مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه سرور

شرح مناقصه:خرید سرور مطابق با مشخصات فنی پیوست

مهلت دریافت اسناد مناقصه:1400/03/04

مهلت زمان ارسال پیشنهادات:1400/03/18

استان محل اجرا:تهران

جهت اطلاعات بیشتر به سایت ستاد ایران مراجعه نمایید.

مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات مشاوره ،پشتیبانی و نگهداری اتاق سرور اصلی و ثانویه و تجهیزات ارتباطی و شبکه و سیستم های کامپیوتریشماره فراخوان: 2000001403000051

موضوع / عنوان مناقصه :مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات مشاوره ،پشتیبانی و نگهداری اتاق سرور اصلی و ثانویه و تجهیزات ارتباطی و شبکه و سیستم های کامپیوتری

شرح مناقصه:انجام خدمات مشاوره ،پشتیبانی و نگهداری اتاق سرور اصلی و ثانویه و تجهیزات ارتباطی و شبکه و سیستم های کامپیوتری ستاد و شهرهای تابعه

مهلت دریافت اسناد مناقصه:1400/002/30

مهلت زمان ارسال پیشنهادات:1400/03/11

استان محل اجرا:آذربایجان شرقی

جهت اطلاعات بیشتر به سایت ستاد ایران مراجعه نمایید.

مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یک مرحله ای تهیه اصلاح و راه اندازی سیستم اعلام حریق ساختمان های اداری و اطفاء حریق خودکار200fm اتاق سرورشماره فراخوان: 2000091378000013

موضوع / عنوان مناقصه :مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تهیه اصلاح و راه اندازی سیستم اعلام حریق ساختمان های اداری و اطفاء حریق خودکار200fm اتاق سرور

شرح مناقصه:اتهیه اصلاح و راه اندازی سیستم اعلام حریق ساختمان های اداری و اطفاء حریق خودکار200fm اتاق سرور(به همراه اجراء الزامات ایمنی شامل ارتینگ و هم بندی تاسیسات اتاق سرور)

مهلت دریافت اسناد مناقصه:1400/003/06

مهلت زمان ارسال پیشنهادات:1400/03/18

استان محل اجرا:لرستان

جهت اطلاعات بیشتر به سایت ستاد ایران مراجعه نمایید.

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و تحویل 5 دستگاه سرور پردازشیشماره فراخوان: 2000005084000002

موضوع / عنوان مناقصه :مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و تحویل 5 دستگاه سرور پردازشی

شرح مناقصه:خرید و تحویل 5 دستگاه سرور پردازشی (مدل DL380 – G10) جهت معاونت حمل و نقل و کنترل ترافیک شهرداری قزوین

مهلت دریافت اسناد مناقصه:1400/003/01

مهلت زمان ارسال پیشنهادات:1400/03/11

استان محل اجرا:قزوین

جهت اطلاعات بیشتر به سایت ستاد ایران مراجعه نمایید.

مناقصات سرور، تجهیزات ذخیره سازی و شبکه