راهکارهای ذخیره سازی اطلاعات

ذخیره سازی اطلاعات چیست؟
چرا ذخیره سازی
راهکارها

در دنياي امروز اطلاعات، با ارزش ترين دارايي شرکت ها و سازمان ها محسوب مي شود و در نتيجه حفظ و نگهداري آنها از اهميت خاصي برخوردار است. ايجاد محيط مطمئن براي نگهداري اطلاعات و اطمينان از پايداري و سلامت آنها در شرايط مختلف و اطمينان به بازگشت اطلاعات در صورت از دست رفتن آن ، اولين و حتمي ترين راهکار براي تداوم کسب و کار است.اين وابستگي فعاليت هاي اقتصادي به تكنولوژي اطلاعات به خودي خود توجه بيشتر به در دسترس بودن و حفاظت از اطلاعات را به همراه دارد. 

طبق آمار و ارقام رسمي جهاني تنها 6% از مراكزي كه اطلاعات ديجيتالي خود را از دست داده اند توانايي ادامه فعاليت را داشته و 51% آنها پس از دست دادن اطلاعات دچار سقوط شده و 43% آنها پس از 2 سال مقاومت فرآيند سقوط سازماني را طي نموده اند.
آمار ديگري از منابع رسمي جهاني نقش هريك از عوامل موثر در از دست رفتن اطلاعات را بطور شفاف بيان مي نمايد. 3% حوادث طبيعي، 14% اشكالات نرم افزاري، 7% ويروسهاي رايانه اي، 44% اشكالات سخت افزاري، 32% تخريب تعمدي و يا سهوي نيروي انساني.

با عنايت به مطالب فوق مي توان دريافت كه اطلاعات صنعت انفورماتيك همواره در معرض مخاطراتي بوده كه موجوديت سازمان را مورد تهديد قرار مي دهد.

مديريت ذخيره سازي اطلاعات در حقيقت راه كار هاي تخصصي را در جهت حفظ سلامت اطلاعات ارائه مي نمايد.اين فرآيند از مرحله توليد اطلاعات تا ذخيره سازي و تهيه نسخه پشتيان را پوشش داده و با حداكثر ضريب اطمينان ميزان بازيابي اطلاعات را تضمين مي نمايد. چگونگي ذخيره سازي اطلاعات، شرايط و چگونگي تهيه نسخه پشتيبان، محل تهيه نسخه پشتيبان و... در اين فرآيند مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت. بدون شك تمامي اين چرخه بدون در نظر گرفتن سياست هاي مديريتي و تخصصي هر مجموعه كارآمدي لازم را نداشته و آنگونه كه بايد ريسك پذيري سازمان ها را كاهش نخواهد داد. شرکت بهاور فناوری ویرا با تکیه بر تجربه سالیان گذشته خود و دانش کارشناسان این حوزه در انتخاب بهترین راهکار برای ذخیره سازی اطلاعات خود مشتریان خود را به بهترین شکل راهنمایی کند.